Jaarrekening laten maken

Als online administratiekantoor zijn we dól op jaarrekeningen maken. Maar wat is een jaarrekening? Wat komt er kijken bij het jaarrekening opstellen? Loont het om een jaarrekening te laten maken? En zijn er nog verschillen tussen de jaarrekening voor een eenmanszaak, een stichting of een bv?

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van de onderneming, waarin je beschrijft wat je in het afgelopen jaar zakelijk/financieel hebt gedaan. Volgens de wet bestaat de jaarrekening minimaal uit een balans en de winst- en verliesrekening, plus een toelichting op de gepresenteerde cijfers.

Volgens de wet is het doel van de jaarrekening om “volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht (te geven) dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.”

Met andere woorden: de jaarrekening moet belanghebbenden vertellen hoe het is gesteld met de financiële gezondheid én de winstgevendheid van je onderneming.

Contact opnemen

Onderdelen van de jaarrekening

Een jaarrekening bevat altijd een aantal vaste onderdelen:

De balans - onmisbaar onderdeel van elke jaarrekening

De balans – onmisbaar onderdeel van elke jaarrekening

Balans

De balans is een momentopname van de financiële situatie van de onderneming. Dit overzicht geeft een overzicht van al je bezittingen (activa), zoals een pand, je voorraad, machines en je banksaldi en je passiva. De passiva vertellen hoe je de activa hebt gefinancierd. Bijvoorbeeld met eigen vermogen, een lening van de bank of met een krediet van je leveranciers (crediteuren).

 

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening genoemd) geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten die jouw onderneming in het boekjaar heeft gerealiseerd. Het saldo van de opbrengsten min de kosten is de winst die in je jaarrekening wordt gerapporteerd.

Winst - belangrijk om te weten en inzichtelijk wanneer je een jaarrekening laat opstellen

Winst – belangrijk om te weten

Toelichting

De toelichting vertelt hoe de cijfers in de balans en winst- en verliesrekening zijn opgebouwd. Hoe uitgebreid deze toelichten moet zijn hangt af van de grootte van de onderneming. Een klein bedrijf kan vaak volstaan met het aantal werkzame personen, en een toelichting op de manier waarop de cijfers in de balans zijn berekend. Grote bedrijven moeten een veel uitgebreider jaarverslag opstellen, waarin de directie ook terugblikt op het afgelopen jaar én de toekomstverwachtingen beschrijft.

Voor grotere bedrijven kan het trouwens verplicht zijn om naast het opstellen van de jaarrekening ook een accountantscontrole te laten plaatsvinden. In 2023 zijn de grenzen verhoogd, waardoor de controleplicht voor veel grotere MKB-bedrijven is vervallen.

Contact opnemen

 

Eisen aan de jaarrekening

Het spreekt voor zich dat de jaarrekening exact moet aansluiten op de financiële administratie van je onderneming. Dat is echter niet de enige eis aan de jaarrekening. Hoe groter (en complexer) je ondernemer, hoe strenger de eisen waaraan bij het opstellen van de jaarrekening moet worden voldaan. Bij een eenmanszaak is het deponeren van een jaarrekening vaak niet eens verplicht, hoewel de jaarrekening bij je aangifte inkomstenbelasting goed van pas komt. Bij een BV gelden voor de verschillende bedrijfsgroottes verschillende eisen. En bij een stichting, die vaak te maken heeft met andere belangen dan winstgevendheid alleen, gelden weer specifieke eisen aan de jaarrekening.

Zelf een jaarrekening opstellen, of laten maken?

Het komt voor dat ondernemers zelf de jaarrekening opstellen. Dat mag. Je bent niet verplicht om een specialist in te huren om deze de jaarrekening te laten maken. Toch kiezen veel ondernemers ervoor dit uit te besteden aan een professional.

Het zelf opstellen van de jaarrekening wordt vooral gedaan door grote bedrijven en door startende ondernemers. De grote bedrijven hebben vaak een uitgebreide afdeling Financiën, waardoor ze de benodigde expertise voor het maken van een deugdelijke jaarrekening in huis hebben. Starters kiezen nogal eens voor het zelf maken van de jaarrekening omdat ze kosten willen besparen.

Maar naarmate de eigen zaak meer tijd vraagt, en complexer wordt, kiezen ze er al snel voor een specialist in te schakelen. Niet alleen bespaart het jou als ondernemer veel avonden werken aan iets dat je helemaal niet leuk vindt, maar een specialist kan je vaak ook helpen bepaalde fiscale voordelen te behalen.

Contact opnemen

Hoe moet je een jaarrekening opstellen?

Bij Webministratie zijn we gespecialiseerd in het opstellen van jaarrekeningen en publicatiestukken voor de KvK. En we vinden het ook leuk om te doen. We nemen je deze klus graag uit handen, zodat jij je bezig kunt houden met dingen die je wel leuk vindt, zoals ondernemen.

Wij stellen een keurige, transparante jaarrekening op die voldoet aan alle wettelijke vereisten. Uiteraard bespreken we de jaarrekening ook inhoudelijk met je, zodat je goed inzicht hebt in het financiële reilen en zeilen van je bedrijf. Met de jaarrekening sluiten we het boekjaar af én kijken we naar de toekomst.

Je zult zien dat een goede jaarrekening een schat van informatie bevat waar jij als ondernemer je voordeel mee kunt doen.

Wij leveren het liefste een digitale jaarrekening op, maar kunnen in bepaalde gevallen natuurlijk ook een papieren exemplaar verzorgen als u daar prijs op stelt.

Contact opnemen

Het opstellen en publiceren van de jaarrekening is gebonden aan termijnen. Wees er dus op tijd bij!

Het opstellen en publiceren van de jaarrekening is gebonden aan termijnen. Wees er dus op tijd bij!

Wie moet een jaarrekening opstellen?

Bedrijven met “rechtspersoonlijkheid” zijn verplicht tot het jaarlijks opstellen van een jaarrekening. De belangrijkste rechtsvormen die onder deze verplichting vallen zijn:

  • Besloten vennootschap (BV)
  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Stichting
  • Vereniging
  • Coöperatie

De eenmanszaak en de vennootschap onder firma (vof) hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn dus niet verplicht een jaarrekening te laten maken. Maar ook als het niet verplicht is, kan een jaarrekening je helpen om je onderneming beter te kunnen sturen en betere beslissingen te kunnen nemen.

Contact opnemen

Wanneer moet je een jaarrekening laten maken?

Hoe eerder je de jaarrekening af hebt, hoe eerder je weet welk resultaat je in het voorgaande jaar hebt geboekt. Best belangrijk, bijvoorbeeld als je jezelf dividend wilt uitkeren. Maar de wet vindt er ook iets van.

Volgens de wet moet je ervoor zorgen dat het opstellen van de jaarrekening uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar afgerond moet zijn. Dat betekent dat de jaarrekening ook aan de aandeelhouders moet zijn voorgelegd. Je kunt hierop maximaal 6 maanden uitstel krijgen, mits dit is -met toestemming van de aandeelhouders, is aangevraagd.

Vervolgens moeten de aandeelhouders binnen twee maanden de jaarrekening “vaststellen”. Dat betekent dat ze tijdens een aandeelhoudersvergadering moeten besluiten dat de jaarrekening akkoord is.

Normaal gesproken zou het opstellen van de jaarrekening dus vóór 31 mei klaar moeten zijn. De jaarrekening moet dan uiterlijk 31 juli door de aandeelhouders zijn vastgesteld. Bij maximaal uitstel (zes maanden) zou die laatste datum op 31 januari van het volgende jaar zijn.

Let op: bij de BV zijn de aandeelhouders vaak ook de bestuurders (of commissaris van de onderneming). In dat geval wordt het ondertekenen van de jaarrekening door de directie vaak op hetzelfde moment gedaan als het vaststellen van de jaarrekening. In dat geval vervallen de 2 maanden waarin de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn, dus vóór 8 december.

Publiceren jaarrekening

Als de jaarrekening is vastgesteld, is het werk nog niet gedaan. De jaarrekening moet namelijk ook nog worden gepubliceerd. Dat doe je door de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (kvk). Dit moet binnen 8 dagen nadat de jaarrekening is vastgesteld.

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening bij de KvK kan in bepaalde gevallen vervelende gevolgen. Zo is het niet publiceren van een jaarrekening een economisch delict wat tot boetes kan leiden. En in het ergste geval kan het ontbreken van een jaarrekening gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van bestuurders.

Contact opnemen

Jaarrekening deponeren

Vanaf boekjaar 2016 verloopt de deponering bij de KvK verplicht volledig digitaal. Vanzelfsprekend staan wij klaar om voor u de deponering digitaal (via SBR – Standard Business Reporting) te verzorgen.

Voor de diverse mogelijkheden om de jaarrekening te deponeren kijk je op de site van de KvK.

Jaarrekening laten maken

Heb jij geen zin om avond na avond te moeten doorwerken alleen om de jaarrekening op tijd af te hebben? Kies er dan voor Webministratie jouw jaarrekening te laten maken. Dan kun je erop vertrouwen dat jouw jaarrekening voldoet aan alle eisen én jou helpt je bedrijf verder te laten groeien.

“De jaarrekening – afsluiting van het boekjaar en basis voor de toekomst”

WM webministratie

Recente blogs over de jaarrekening opstellen en laten maken

De jaarrekening – wat, wanneer en waarom?

De jaarrekening is voor veel ondernemers een lastig onderwerp. Wat moet er instaan? Wat zijn de groottecriteria voor de jaarrekening? En gaan we de wettelijke termijn […]

De Jaarrekening maken: verplichte kost

Voor de b.v., n.v., stichting, vereniging en andere rechtspersonen is het maken van een jaarverslag verplicht. Ook de eenmanszaak moet voldoen aan regels rondom de jaarverslaglegging, terwijl de zzp-er vrijwillig een jaarverslag kan maken. Wat komt er allemaal bij kijken en kun je dit ook láten doen?

Cryptocurrency op de balans, wat zijn de regels?

Cryptocurrency, zoals Bitcoin en Ethereum, zijn tegenwoordig bijna overal aanwezig. In het begin werd er nog wat lacherig gedaan over “dat online geld”. Maar inmiddels zijn bepaalde cryptocurrency uitgegroeid tot geaccepteerde betaalmiddelen. Wat betekent dat voor de balans, de verlies- en winstrekening én de belastingaangifte?

DGA Salaris 2023

De Directeur/Groot Aandeelhouder (DGA) neemt een bijzondere positie in, want hij is zowel ondernemer, als werknemer in zijn eigen bedrijf. Dat geeft de DGA een hoop vrijheid om dingen naar eigen goeddunken in te richten. Maar die vrijheid is niet onbegrensd. De Belastingdienst stelt allerlei regels vast, waaronder het voorschrift dat de DGA een “gebruikelijk salaris” moet ontvangen.